Informacje kontaktowe

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Noblistów Polskich w Głogowie

pl. Mieszka I nr 22
67-200 Głogów
tel. 76 834 71 63
e-mail: sp3@www.glogow.pl

займ на карту займ на карту срочно без отказа

Oddziały gimnazjalne

Telewizja szkolna GIM TV

Szkoła w wirtualnej panoramie


Aktywne Szkoły. MultiSport

Uczestniczymy w programach


Bankowcy_dla_Edukacji-logo Logo_ZB-1 Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach

Komunikaty

Dodatkowe  dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  5 października 2010 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dziennik Ustaw z 6 października 2010 nr 186 poz. 1245) Zgodnie z powyższym zasięgnięto opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców  i Samorządu Uczniowskiego  w sprawie ustalenia dodatkowych dni wolnych. Dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2014/2015 w Szkole Podstawowej nr 3 im. Noblistów Polskich w Głogowie będą następujące dni:

10 .11.2014 r. – poniedziałek

02.01.2015 r. – piątek

05.01.2015 r. -poniedziałek

01.04.2015 r. -środa (sprawdzian szóstoklasisty)

25,26.06. 2015 r. – środa, czwartek

  W wymienionych dniach szkoła organizuje zajęcia  opiekuńcze w świetlicy.

SPOTKANIA Z RODZICAMI

Rok szkolny 2014/2015

Lp.

 

Termin

 Tematyka

Odpowiedzialny 

 Uwagi

 1.

ZEBRANIA

kl. 3

8.09.2014

(poniedziałek)

kl. 1, 2, 4, 5, 6

9.09.2014

(wtorek)

1. Zapoznanie   z przepisami prawa obowiązującego  w szkole,
planem pracy wychowawcy klasy, tematyką godzin wychowawczych,
wewnątrzszkolnym systemem oceniania.

2. Zatwierdzenie przez rodziców planu wychowawczego klasy.

3. Wybór Rady Klasowej Rodziców i delegata do Prezydium
Rady Rodziców.

4. Przedstawienie programów realizowanych w szkole.

5. Sprawy bieżące, komunikaty. 

 

Dyrekcja szkoły

Wychowawcy klas

 

 2.  

ZEBRANIA

kl. 1- 6

18.11.2014

(wtorek)

Omówienie osiągnięć edukacyjnych i pracy wychowawczej.
Konsultacje indywidualne  z nauczycielami wszystkich przedmiotów.
 

Dyrekcja szkoły

Wychowawcy klas

Nauczyciele przedmiotów

 Pisemne powiadomienie rodziców o zagrażających uczniom na I 
półrocze ocenach ndst. oraz
przekazanie planu pracy z dzieckiem
 3.  

ZEBRANIA

kl. 1 – 6

13.01.2015 

(wtorek)

     

 Podsumowanie pierwszego półrocza. Konsultacje indywidualne  

Dyrekcja szkoły

Wychowawcy Nauczyciele informatyki

 
 4.  

ZEBRANIA

kl. 1 – 6

3.03.2015

(wtorek)

 Omówienie osiągnięć
edukacyjnych i pracy wychowawczej. Konsultacje indywidualne

 

Dyrekcja szkoły

Wychowawcy Nauczyciele przedmiotów

 
5.  

SPOTKANIA INDYWIDUALNE

kl. 1 – 6

5.05.2015

(wtorek)

 

 

Konsultacje indywidualne z nauczycielami wszystkich przedmiotów.

Powiadomienie rodziców                                  o prognozowanych ocenach niedostatecznych

 

Dyrekcja szkoły

Wychowawcy klas

Nauczyciele przedmiotów

 

Pisemne powiadomienie rodziców    o zagrażających uczniom na koniec roku szkolnego ocenach ndst. oraz przekazanie planu pracy z dzieckiem.

 

 6.  

ZEBRANIA

kl. 1 – 6

9.06.2015

       (wtorek)

 

Podsumowanie pracy dydaktycznej  i wychowawczej.

 

Dyrekcja szkoły

Wychowawcy klas