Nowa Strona szkoły

Serdecznie zapraszamy na nową stronę szkoły

http://sp3.glogow.pl/

Obecna strona nie będzie już aktualizowana, funkcjonować będzie jako archiwum przez pewien okres.

Informacje kontaktowe

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Noblistów Polskich w Głogowie

pl. Mieszka I nr 22
67-200 Głogów
tel. 76 834 71 63
e-mail: sp3@www.glogow.pl

займ на карту займ на карту срочно без отказа

szukaj

Telewizja szkolna GIM TV

Szkoła w wirtualnej panoramie


Aktywne Szkoły. MultiSport

Uczestniczymy w programach


Uczestniczymy w programach Bankowcy_dla_Edukacji-logo Logo_ZB-1 Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach

Nowa strona szkoły

Serdecznie zapraszamy na nową stronę szkoły

http://sp3.glogow.pl/

Obecna strona nie będzie już aktualizowana, funkcjonować będzie jako archiwum przez pewien okres.

Dziennik elektroniczny

Nawigacja strony

KALENDARIUM MIESIĄCA

e-Rekrutacja


BIP


ePUAP

1% dla szkoły


DOTACJA 1%

dpjw pnwm

dpjw-482-1

Nauczanie eksperymentalne

 

 

Przechwytywanie5

„Nauczanie eksperymentalne szansą na rozwój kompetencji uczniów głogowskich szkół podstawowych”

 

 

1) Harmonogram zajęć dla grupy 1 do pobrania w formacie PDF (proszę kliknąć w poniższy link):

Harmonogram zajęć grupa 1

2) Harmonogram zajęć dla grupy 2 do pobrania w formacie PDF (proszę kliknąć w poniższy link):

Harmonogram zajęć grupa 2

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego
na lata 2014-2020.

 

 

Priorytet 10                 Edukacja

 

Działanie 10.2             Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej

 

Poddziałanie 10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej – konkursy horyzontalne

 

 

Instytucja Zarządzająca:        Zarząd Województwa Dolnośląskiego

 

 

Instytucja Pośrednicząca:      Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

                                              

 

 

Wartość projektu:   395 695,32 zł

 

 

Wartość wydatków kwalifikowanych: 395 695,32 zł

 

 

Wysokość dofinansowania: 85 % całkowitych wydatków kwalifikowanych

 

 

Wartość dofinansowania: 336 341,02 zł

 

 

Udział własny Gminy: 59 354,30 zł

 

 

Okres realizacji: 2018-2019

 

Umowa Nr  

 

Nr Projektu: RPDS.10.02.01-02-0070/18

GENEZA

 

Z diagnozy przeprowadzonej w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów wynika, że najwięcej trudności sprawiają uczniom przedmioty przyrodnicze. Powyższe powiązane jest z  brakiem zainteresowania przedmiotami wśród uczniów. Wyniki egzaminów gimnazjalnych z przedmiotów przyrodniczych potwierdzają, że  uczniowie głogowskich szkół osiągnęli niższą liczbę punktów w porównaniu do średniej województwa dolnośląskiego. Wysoko natomiast są oceniane są ich umiejętności językowe.  

Rozbudzenie ciekawości przedmiotami przyrodniczymi, podniesienie  kompetencji uczniów możliwe jest poprzez wsparcie szkoleniowe nauczycieli. Zaproponowano więc w projekcie szkolenie kadry nauczycielskiej w zakresie poznania nowych metod nauki, które pozwolą pobudzić kreatywność, logiczne myślenie ucznia czy wykorzystywać nowoczesne metody nauki, w tym Technologie Informacyjno- Komunikacyjne.

Po szkoleniach nauczycieli zaplanowano dla uczniów zajęcia pozalekcyjne oparte na eksperymentowaniu. 

 

CELE

 

Celem projektu jest podniesienie u uczniów 11 szkół podstawowych w Gminie Miejskiej Głogów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w zakresie przedmiotów przyrodniczych.

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez cele szczegółowe:

1. Poprawa jakości edukacji poprzez wdrożenie nowatorskich formy nauki skutkująca poprawą średnich ocen z przedmiotów przyrodniczych.

2. Zniwelowanie trudności w uczeniu się uczniów poprzez wdrożenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych opartych o eksperymenty i metody badawczo-poznawcze

3. Poprawa jakości nauczania nauczycieli poprzez szkolenia podnoszące ich kompetencje
w zakresie prowadzenia zajęć i rozwoju uczniów zdolnych.

4. Poprawa umiejętności ukierunkowania rozwoju uczniów zdolnych z przedmiotów przyrodniczych poprzez szkolenia i dodatkowe zajęcia pozalekcyjne.

 

PRZEDMIOT PROJEKTU

 

Przedmiotem projektu jest wprowadzenie dodatkowych zajęć w szkołach opartych
o eksperymenty z przedmiotów przyrodniczych i zainteresowania przedmiotem zarówno uczniów zdolnych jak i uczniów wymagających wsparcia oraz po drugie dokształcenie nauczycieli w zakresie wprowadzania nowatorskich form nauki.

 

Jak wynika z badań naukowych, wykorzystanie podczas zajęć doświadczeń przyczynia się nie tylko do rozwoju poznawczego dzieci. Działania o charakterze badawczym doskonale wpływają na kształcenie ich koordynacji wzrokowo-ruchowej czy sprawności manualnej, ponieważ trzeba korzystać z różnych przedmiotów, mierzyć, odważyć, przesypać, dołożyć, przelać, zawiązać, zapisać lub narysować wnioski z obserwacji. Podczas wykonywania doświadczeń dzieci korzystają z instrukcji, rozwijają zatem umiejętność czytania ze zrozumieniem, a także planowania swoich działań. Działania o charakterze doświadczalnym, badawczym są zajęciami kreatywnymi Nauka zostanie uzupełniona poprzez nowoczesną aplikację 3 D.

 

 

 

 

 

REALIZACJA  I PLANOWANE EFEKTY

 

 

Realizatorem projektu jest Gmina Miejska Głogów oraz szkoły podstawowe objęte projektem. Urząd Miejski w Głogowie ma w swoich strukturach wszelkie komórki niezbędne
do sprawnej realizacji przedsięwzięcia.

Projekt obejmuje 210 uczniów oraz 21 nauczycieli. Zaproponowane w projekcie działania
u uczniów podniosą kompetencje kluczowe oraz właściwe postawy i umiejętności niezbędne na rynku pracy, oraz rozwijaną indywidualne podejście do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.. W przypadku nauczycieli zaproponowane szkolenia wzmocnią ich pozycję na rynku pracy.

 

 

 

WSKAŹNIKI REALIZACJI CELÓW PROJEKTU

 

  • Liczba nauczycieli, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu [osoby] – 21;
  • Liczba uczniów, którzy nabyli kompetencje kluczowe lub umiejętności uniwersalne po opuszczeniu programu [osoby] – 210;
  • Liczba szkół, w których pracownie przedmiotowe wykorzystują doposażenie

do prowadzenia zajęć edukacyjnych [szt.] – 11;

  • Liczba szkół i placówek systemu oświaty wykorzystujących sprzęt TIK do prowadzenia zajęć edukacyjnych [szt.] – 11;
  • Liczba zrealizowanych godzin zajęć eksperymentalnych dla uczniów – 840;
  • Liczba godzin zrealizowanych szkoleń dla nauczycieli -20;

 

 

Rok osiągnięcia – 2019

 

KONTAKT

 

Urząd Miejski w Głogowie

Rynek 10

67-200 Głogów

 

Kierownik Projektu

Beata Stachak 76.7265 490

Przemysław Powroźnik 76. 7265 491