Informacje kontaktowe

Szkoła Podstawowa nr 3
im. Noblistów Polskich w Głogowie

pl. Mieszka I nr 22
67-200 Głogów
tel. 76 834 71 63
e-mail: sp3@www.glogow.pl

займ на карту займ на карту срочно без отказа

Oddziały gimnazjalne

Telewizja szkolna GIM TV

Szkoła w wirtualnej panoramie


Aktywne Szkoły. MultiSport

Uczestniczymy w programach


Bankowcy_dla_Edukacji-logo Logo_ZB-1 Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach Uczestniczymy w programach

Ceremoniał

§ 139. 1. Do najważniejszych uroczystości tworzących ceremoniał szkolny będziemy zaliczać:

1) rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego,

2) inne uroczystości szkolne odbywające się z udziałem sztandaru szkoły (np.: uroczystości związane z patronem, np.: święto szkoły, pożegnanie uczniów kończących szkołę, inne święta szkolne, np.: pasowanie uczniów klas I, uroczystość podsumowania dorobku szkoły, jubileuszowe obchody istnienia placówki),

3) uroczystości związane ze świętami narodowymi wymagające obecności sztandaru szkoły,

4) uroczystości nawiązujące do ważnych wydarzeń historycznych w państwie  i regionie.

2. Do najważniejszych symboli szkolnych będziemy zaliczać:

1) godło szkoły,

2) sztandar szkoły,

3) hymn szkoły,

3. Godło szkoły (logo) jest znakiem rozpoznawczym szkoły. Należy je eksponować podczas uroczystości, na dyplomach, oficjalnych pismach urzędowych szkoły, znaczkach, identyfikatorach.

4. Sztandar szkoły składa się z prostokątnego płatu tkaniny obszytego frędzlą. Na prawej stronie jest umieszczone godło państwowe. Na lewej stronie płata znajduje się napis z nazwą i imieniem szkoły.

5. Sztandarem powinien opiekuje się poczet sztandarowy (3 osoby) wybrany spośród zaproponowanych przez radę pedagogiczną uczniów o najwyższej średniej i wzorowym zachowaniu. Obok zasadniczego składu jest wybrany skład „rezerwowy”. W wyjątkowych okolicznościach poczet sztandarowy zostaje wybrany spośród wszystkich pracowników szkoły.

6. Sztandar powinien uczestniczyć w najważniejszych uroczystościach szkolnych, poza szkołą na zaproszenie innych szkół i instytucji oraz w uroczystościach państwowych i regionalnych.

7. W przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub ogłoszono żałobę narodową, sztandar powinien być ozdobiony czarnym kirem.

8. Sposób udekorowania flagi kirem:

1) Wstążka czarnej materii zaczyna się w lewym górnym rogu, a kończy w połowie szerokości dolnej, czerwonej materii flagi. Nie jest określona szerokość kiru. Na sztandarze wstążkę kiru przywiesza się w miejscu jego zamocowania na drzewcu od lewej górnej strony do prawej. Podczas dłuższych przemarszów dopuszcza się możliwość trzymania sztandaru na ramieniu. Jednak przy wchodzeniu na salę lub plac uroczystości zawsze należy pochylić go do przodu.

2) W czasie uroczystości kościelnych sztandar jest wprowadzany i wyprowadzany bez podawania komend. W czasie wprowadzania sztandaru wszyscy wstają. Poczet przechodzi przez kościół, trzymając sztandar pod kątem 45% do przodu i staje po lewej lub po prawej stronie, bokiem do ołtarza i do zgromadzonych wiernych, podnosząc sztandar do pionu.

3) W trakcie mszy św. lub innej uroczystości członkowie pocztu sztandarowego nie klękają, nie przekazują znaku pokoju i nie wykonują żadnych innych gestów, stojąc cały czas w pozycji „Baczność” lub „Spocznij”. Pochylenie sztandaru pod kątem 45% do przodu w pozycji „Baczność” następuje w następujących sytuacjach:

a) podczas każdego podniesienia Hostii: w czasie Przemienienia, przed Komunią św. oraz w trakcie trzykrotnego podniesienia Monstrancji przy wystawieniu Najświętszego Sakramentu;

b) podczas opuszczania trumny do grobu;

c) podczas ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci;

d) podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez wyznaczone delegacje; na każde polecenie opuszczenia sztandaru wydane przez kapłana lub inną przemawiającą osobę.

9.  Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie:

1) uczeń: ciemny garnitur , biała koszula i krawat, ciemne półbuty;

2) uczennice: białe bluzki i ciemne spódnice (kamizelki z emblematem szkoły i spódniczki), ciemne półbuty.

10. Insygnia pocztu sztandarowego:

1) biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone kolorem białym w  stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze,

2) białe rękawiczki.

11. Insygnia pocztu sztandarowego przechowywane są w gablocie. Całością spraw organizacyjnych pocztu zajmuje się opiekun pocztu wyznaczony przez dyrektora spośród nauczycieli szkoły.

12. Szkoła posiada własny hymn. Znajomość słów to jeden z ważnych obowiązków uczniowskich. Podczas wykonywania hymnu szkoły uczniowie zachowują się podobnie, jak w czasie wykonywania hymnu państwowego.

13. Opis zachowania uczniów w trakcie oficjalnych uroczystości:

1) Osoba prowadząca uroczystość podaje komendę : „Baczność”

„Poczet sztandarowy sztandar wprowadzić”- uczniowie bez nakryć głowy, zachowują postawę zasadniczą. Poczet sztandarowy wchodzi na miejsce uroczystości. Jeśli droga przemarszu jest wąska, poczet może iść „gęsiego”, przy czym osoba trzymająca sztandar idzie w środku. W trakcie przemarszu wszyscy stoją, a sztandar należy pochylić pod kątem 45° do przodu. Poczet zajmuje miejsce po lewej lub prawej stronie sali, przodem do zgromadzonych i podnosi sztandar do pionu. Poczet sztandarowy może wchodzić przy dźwiękach werbli z odpowiednio dobraną melodią.

2) Po wprowadzeniu sztandaru, prowadzący podaje kolejną komendę: „Do hymnu państwowego”- uczniowie odśpiewują hymn państwowy „Mazurek Dąbrowskiego”. W trakcie hymnu sztandar jest pochylony pod kątem 45°.

3) Po odśpiewaniu hymnu prowadzący podaje komendę : „Po hymnie” – uczestnicy uroczystości przyjmują postawę swobodną.

4) Hymn państwowy wykonywany jest na początku uroczystości, powinni go śpiewać wszyscy zgromadzeni (liczba zwrotek dowolna).

5) Przed zakończeniem części oficjalnej uroczystości może być odśpiewany, hymn szkoły. Prowadzący podaje komendę: „Do hymnu szkoły”.

6) Po odśpiewaniu hymnu szkoły (sztandar pochylony pod kątem 45°) prowadzący podaje komendę :

„Po hymnie”-  uczestnicy uroczystości przyjmują postawę swobodną.

7) Na zakończenie części oficjalnej uroczystości prowadzący podaje komendę: „Baczność”  „Poczet sztandarowy sztandar wyprowadzić” zachowanie młodzieży i czynności pocztu są analogiczne do sytuacji wprowadzania pocztu do sali.

8) Po części oficjalnej i wyprowadzeniu sztandaru powinna się zacząć część artystyczna uroczystości.

14. Sposób zachowania pocztu sztandarowego.

1) Sztandarem wykonuje się następujące chwyty:

a) „Na ramię”  – wykonując chwyt „Na ramię”, chorąży prawą ręką (pomagając sobie lewą) kładzie drzewce na prawe ramię i trzyma je pod kątem 45° (w stosunku do ramienia)

b) „Prezentuj” – wykonując chwyt „Prezentuj” z położenia „Do nogi”, chorąży          podnosi sztandar prawą ręką pionowo do góry wzdłuż prawego ramienia. Następnie lewą ręką chwyta drzewce sztandaru tuż pod prawą i opuszcza prawą rękę na całej długości, obejmując dolną cześć drzewca. Asysta sztandaru w postawie zasadniczej,

c) „Do nogi” – wykonując chwyt „Do nogi” z położenia „Prezentuj” lub z położenia „Na ramię”, chorąży przenosi sztandar prawą ręką (pomagając sobie lewą) do nogi. Chwyt „Do nogi” wykonuje się na komendę: „Baczność”

2) salutowanie sztandarem wykonuje się z postawy „Prezentuj”, chorąży robi zwrot w prawo skos z równoczesnym wysunięciem lewej nogi w przód na odległość jednej stopy i pochyla sztandar w przód do 45°. Po czasie „salutowania” przenosi sztandar do postawy „Prezentuj”,

3) sztandar należy również pochylić podczas wciągania flagi państwowej na maszt oraz w przypadku ogłoszenia minuty ciszy dla uczczenia czyjejś pamięci.

15. Ceremoniał przekazania opieki nad sztandarem

1) Odbywa się w czasie uroczystego podsumowania dorobku szkoły w bezpośredniej obecności dyrektora szkoły.

2) Najpierw występuje poczet sztandarowy ze sztandarem, a następnie wychodzi nowy skład pocztu.

3) Jako pierwszy zabiera głos dotychczasowy chorąży pocztu sztandarowego, który mówi: Przekazujemy wam sztandar – symbol najwyższych wartości, honoru i tradycji, jako zobowiązanie do godnego wypełniania obowiązków wobec Ojczyzny i Narodu opiekujcie się nim i godnie reprezentujcie naszą szkołę. Chorąży nowego pocztu sztandarowego odpowiada: Przyjmujemy od was sztandar. Obiecujemy dbać o niego, sumiennie wypełniać swoje obowiązki i być godnymi reprezentantami Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Noblistów Polskich w Głogowie.

4) Po tych słowach dotychczasowa asysta przekazuje insygnia.

5) Chorąży salutuje sztandarem, nowy chorąży przyklęka na prawe kolano, całuje róg sztandaru, po tym następuje przekazanie sztandaru, a następnie pozostałych oznak pocztu sztandarowego: rękawiczek i szarf.

6) Po przekazaniu sztandaru stary skład pocztu sztandarowego dołącza do pozostałych w sali uczniów.

16. Obowiązuje precedencja na uroczystościach. (kolejność powitania, przemawiania zajmowania miejsc).

1) Do kardynała zwracamy się „Jego Eminencjo”, do arcybiskupa, biskupa, ambasadora zwracamy się „Jego Ekscelencjo”.

2) Od przyjętej precedencji mogą być odstępstwa wynikające ze szczególnej roli, pozycji lub wieku zapraszanego gościa, którego gospodarz uroczystości pragnie szczególnie uhonorować.